ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Πηγή: ετήσια έκδοση του Δήμου Χανίων “Εν Χανιοίς¨, 14ος τόμος, περ. 3η, Χανιά 2020, σσ. 295-312.